Kodex Dark Elfa a Rada Starších

Jako v každé hře, tak i v Dark Elfovi platí určitá pravidla. Pravidla jsou obsažená v tzv. Kodexu DE, který určuje, které věci jsou a nejsou povoleny. Pokud Rada Starších (soudci) shledají, že je hráč vinen, je mu udělen trest od mínuska do charakteru až po výmaz ze hry a blokaci účtu.

Odkazy na Radu Starších a Kodex DE

Několik důležitých bodů z Kodexu DE

 • Váš nick nesmí být vulgární či jinak nevhodný.
 • Zákaz vícenásobné registrace jedním hráčem do téže ligy.
 • Krom systémových smluv (obchodní, etc) jsou zde i smlouvy uzavřené přes poštu, typicky mírové smlouvy.
 • Zákaz porušení smluv uzavíraných přes poštu, takové porušení se trestá.
 • Útok přes systémové smlouvy (obchodní, magickou) není zakázán.
Každý hráč si musí přečíst Kodex DE, aby se vyhnul porušování pravidel! Pro úvod do diplomacie v DE zde uvádíme příklad lokální mírové smlouvy:

Nabízím mír bez útoků, nevyžádané magie a průchodů třetí straně s výpovědní lhůtou 28 hodin.

Toto je nejčastější forma mírové smlouvy, která se v DE používá. Nyní si ji lehce okomentujeme.
 • Nabízím mír – to je myslím jasné, je to dále rozvedeno
 • bez útoků – žádné útoky (vůbec žádné – dobyvačné ani plenivé)
 • nevyžádané magie – ochrana proti červené magii (krupobití, nespokojenosti, kletby, uragány a podobně) a proti žluté (převážně se jedná o spokojenost/požehnání), které ti soupeř může hodit na hranice s nepřítelem. Zvýšená porodnost mu zvyšuje šanci prorazit tvoji obranu!
 • průchody třetí straně – ochrana před možným útokem skrz volných průchod, který by mohl poskytnout soused, se kterým uzavíráme mír, někomu jinému
 • výpovědní lhůta 28 hodin - pokud chceme smlouvu vypovědět, tak je nutné dodržet výpovědní lhůtu – do jejího uplynutí je smlouva stále platná! Mír je tedy nutné vypovědět ( v případě naší 28hod. výp. lhůty) nejpozději v 19:59:59, abychom mohli poslat útoky zítra! Výpověď je platná odesláním. Délku výpovědi je možné měnit – ale doporučuji minimálně 28 hodin.
Více na Blogu Rady: http://radastarsich-de.webnode.cz/

Kdo je Rada Starších (RS)?

RS je hráčskou obcí volený pětičlenný orgán, mající na starost dohled nad chodem a dodržováním pravidel v internetové strategii Dark Elf. Hlavní náplní její práce je posuzování sporů mezi hráči, jinými slovy plnění úlohy soudní moci ve hře. Mimo to se Rada zabývá udržováním Kodexu DE a jeho aktualizováním podle vývoje hry. Plný výčet úkolů RS lze najít v jejím statutu.

Struktura RS

Rada Starších je volena jednou za rok v září všemi hráči Dark Elfa, kteří vybírají z nominovaných kandidátů. Pět kandidátů s největším počtem obdržených hlasů se stává Radními a ti si ze svého středu zvolí Stařešinu, který se postaví do čela Rady, řídí její chod a přiděluje Radním úkoly.

S čím se mohu obrátit na Radu Starších?

 • s jakýmkoliv případem porušení Kodexu DE (napadení přes mír, výměna zemí apod.). Rada tyto případy šetří a trestá viníky
 • s opodstatněnými připomínkami ke Kodexu
 • s dotazy ohledně pravidel hry

Kontakt na Radu Starších