Všeobecné obchodní podmínky (VOP) - poskytnutí licence

Program (Aplikace) je chráněn autorským zákonem České republiky, mezinárodními smlouvami a konvencemi o ochraně autorských práv a dalšími zákony. Program je poskytován v licenci, nikoliv prodáván, a tato smlouva vám nepřiznává žádné nároky na vlastnictví programu ani žádné z jeho kopií. Jakékoliv použití programu podléhá podmínkám Licenčního ujednání, jež lze najít níže ("Licence"). Program je určen pouze pro potřebu koncového uživatele, zcela v souladu s podmínkami Licence. Jakékoliv použití, reprodukce, redistribuce nebo užití částí Programu, které nejsou v souladu s podmínkami Licence, jsou výslovně zakázány.

Všechna práva na duševní vlastnictví v a k Aplikaci (včetně, ale nejen na obraz, zvuk a další obsah) a právní nárok na všechny kopie vlastní Poskytovatel licence (Provozovatel) nebo jeho smluvní partneři a vy nezískáváte žádné právo ani podíl jiný, než omezenou licenci uvedenou shora. Tyto skutečnosti berete na vědomí a jste si vědom toho, že porušení autorských práv je trestné, můžete být stíháni dle platných trestněprávních předpisů a může být na Vás uplatňována náhrada škody.

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele pramenící z užívání aplikace Dark Elf (DarkElf.cz) se řídí těmito obchodními podmínkami:

1. Definice

V těchto obchodních podmínkách:

1.1. "Provozovatel" digitálního obsahu (online hry) a správce dat je:

Zdeněk Pletka
Nad školkou 430
252 44 Psáry
IČO: 87999200

pletron@volny.cz
723 575 334
.
nick ve hře (herní pošta admina): "Lord Pletron"

1.2. "Aplikace" znamená internetovou online hru s názvem Dark Elf, která je dostupná na adrese www.DarkElf.cz.

1.3. "VOP" znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky.

1.4. "ZOS" znamená Zásady ochrany soukromí (GDPR).

1.5. "Smlouva" znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a Provozovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Aplikace Uživateli za podmínek uvedených v těchto VOP.

1.6. "Licence" znamená nevýhradní licenci k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto VOP.

1.7. "Uživatel" znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Provozovatele, která užívá Aplikaci.

1.8. "Uživatelský účet" znamená neveřejnou část Aplikace, která je uživateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů.

1.9. "Přihlašovací údaje" “ znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména Uživatele a hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze Aplikace při zřizování Uživatelského účtu prostřednictvím Aplikace a/nebo Uživateli automaticky vygenerovaného Aplikací.

2. Proces uzavření smlouvy o užívání Aplikace

2.1. Zobrazení tlačítka s názvem "Registrace účtu" v uživatelském prostředí Aplikace je návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele.

2.2. Kliknutím Uživatele - zaškrtnutím - zaškrtávacího tlačítka (tzv. checkbox) s názvem "Souhlasím se všeobecnými obchodními podmínkami a se Zásady ochrany soukromí vyjadřuje uživatel souhlas s těmito VOP a ZOS.

2.3. Kliknutím Uživatele na tlačítko "Zaregistrovat účet" je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Uživatele a tímto úkonem je uzavřena Smlouva.

3. Užívání Aplikace

3.1. Provozovatel uděluje Licenci Uživateli jako nevýhradní, nepřenositelnou, s omezeným právem užívat Program výhradně pro své osobní účely, a to zdarma, a tyto omezená práva platí i v případě zakoupení či získání libovolného množství herních kreditů.

3.2. Aplikace jde v základním omezeném rozsahu používat zdarma, některé nadstandardní funkcionality a služby jsou placené skrze herní měnu "kredity". Tzv. model freemium.

3.3. Uživatel nesmí zřídit více než jeden Uživatelský účet.

3.4. Uživatel nemá právo udělit třetí osobě či subjektu podlicenci k užívání Aplikace.

3.5. Veškerá finanční plnění realizovaná prostřednictví Aplikace nebo platební brány propojené s Aplikací se považují za zaplacené připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet Provozovatele.

3.6. Provozovatel má právo Aplikaci nebo její část odstavit, změnit a/nebo ji znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to z jakéhokoliv důvodu.

3.7. Uživatel má právo na užívání Aplikace za podmínek Smlouvy v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy.

3.8. Uživatel se zavazuje při užívání Aplikace jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním Aplikace nevznikla žádná škoda.

3.9. Pokud se po dobu šesti kalendářních měsíců Uživatel nepřihlásí alespoň jedenkrát na svůj účet do Aplikace, může být tento účet automaticky smazán včetně všech kreditů (i zakoupených), hrdinů, artefaktů a všech dalších herních služeb zakoupených Uživatelem.

3.10. Uživatel se nesmí přihlašovat na cizí účty jiných Uživatelů v rámci této Aplikace. Aplikace je automaticky detekuje a Administrátoři mohou blokovat tyto "multi-účty" a IP adresy Uživatele.

3.11. Uživatel nesmí zneužívat svůj účet ku prospěchu jiného Uživatele. Zejména nechávat úmyslně umírat své jednotky pro výcvik cizích jednotek.

3.12. Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem zasahovat do práv jiných Uživatelů.

3.13. Uživatel se nesmí chovat vulgárně v herních fórech a poště, více pravidla chování ve fórech a poště.

3.14. Uživatel nesmí dělat reklamu na jiné jiné hry a aplikace, více pravidla chování ve fórech a poště.

3.15. Uživatel nesmí prodávat kredity, hrdiny, či jiné herní výhody v jakémkoliv komerčním zájmu.

3.16. Uživatel nesmí provádět zpětné inženýrství, odvozovat zdrojový kód, upravovat, dekompilovat, disassemblovat nebo vytvářet odvozená díla z Aplikace, ať v celku, nebo z části.

3.17. Uživatel nesmí odstraňovat, vyřazovat nebo obcházet oznámení či loga s uvedením vlastnictví obsažené v Aplikaci.

3.18. Uživatel nesmí blokovat reklamu v Aplikaci.

3.19. Administrátoři neboli správci serveru určení Provozovatelem, mají právo zasahovat do hry, upravovat její pravidla a řešit spory mezi hráči. Mohou mazat zprávy a blokovat (banovat) herní účty v případě porušení pravidel hry, ZOS nebo VOP.

4. Databáze Aplikace

4.1. Uživatel nemá právo prostřednictvím Aplikace strojově (zejména pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s Aplikací.

4.2. Uživatel a Provozovatel tímto sjednávají, že jakékoliv údaje vložené Uživatelem do databáze Aplikace jsou části databáze shromážděné Provozovatelem a stávají se součástí databáze Provozovatele, aniž by Uživateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi Aplikace. Osobní data Uživatele jsou podrobně řešeny v ZOS (Zásady ochrany soukromí GDPR).

4.3. Smluvní strany jsou si vědomy, shodně prohlašují a činí nesporným, že Aplikace splňuje podmínky ust. § 562 odst. 2 občanského zákoníku, tedy že záznamy údajů v Aplikaci a její databázi jakožto elektronickém systému jsou spolehlivě chráněny a zabezpečeny proti úniku.

5. Osobní údaje a cookies

5.1. Souhlas Uživatele s užíváním souborů Cookies Provozovatelem uvedený v ZOS tvoří součást této Smlouvy. Podrobné technické informace o použití cookies jsou v ZOS.

6. Odpovědnost za škodu

6.1. Program publikovaný na tomto serveru může obsahovat nepřesnosti nebo chyby. Při zjištění takových nepřesností nebo chyb jsou tyto nepřesnosti a chyby průběžně odstraňovány Provozovatelem. Provozovatel nebo jeho smluvní partneři mohou Aplikaci nebo server, na němž je Aplikace provozována, kdykoliv zdokonalovat nebo měnit.

6.2. Uživatel se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od Provozovatele neúmyslně nebo nikoli z hrubé nedbalosti způsobené Provozovatelem porušením jakékoliv povinnosti Provozovatele uvedené ve Smlouvě v souvislosti s plněním Smlouvy nebo v těchto VOP.

7. Změna VOP

7.1. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel uzavírá Smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a Smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Provozovatele podle těchto VOP vyplývá a již před uzavřením Smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP

7.2. Smluvní strany tímto ujednávají, že Provozovatel může tyto VOP v přiměřeném rozsahu změnit, a zároveň ujednávají, že změna VOP bude Uživateli, jako druhé straně, oznámena prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na e-mailovou adresu zadanou Uživatelem do Aplikace. Uživatel má v takovém případě právo změny VOP odmítnout a předmětný závazek mezi ním a Provozovatelem z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době jeden (1) kalendářní měsíc, která začne běžet den následující po odeslání oznámení, o které Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného subjektu.

7.3. V případě, že dojde k uzavření nové Smlouvy k již existujícímu Uživatelskému účtu (tj. k obnovení nebo prodloužení Uživatelského účtu), řídí se taková Smlouva VOP ve znění ke dni uzavření takové Smlouvy.

8. Povinné informace pro spotřebitele

8.1. K užívání Aplikace je třeba přístup k síti Internet a internetový prohlížeč Google Chrome či Internet Explorer v jejich aktuálních verzích.

8.2. Uživatel má právo od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce.

8.3. Ve vztahu k Provozovateli nevznikají Uživateli žádné náklady za použití komunikačních prostředků na dálku.

8.4. Údaje o uzavření Smlouvy vč. těchto obchodních podmínek jsou uloženy v databázi Aplikace a Uživatel k nim má volný přístup.

8.5. Předmětem Smlouvy není dodání zboží, na Aplikace se tak nevztahují ustanovení zákona o reklamaci; odpovědnost za zjevné nebo skryté vady Aplikace, které měla Aplikace v době jejího zpřístupnění Uživateli, lze uplatnit u Provozovatele za podmínek stanovených zákonem, Smlouvou a těmito VOP.

8.6. Uživatel se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

8.7. Adresa Provozovatele pro doručování elektronické pošty je pletron@volny.cz.

9. Ukončení

9.1. Licenci můžete kdykoli ukončit nepoužíváním licence, v takovém případě však nemáte nárok na vrácení finančních prostředků již zaplacených. Poskytovatel licence může na základě vlastního uvážení ukončit tuto Smlouvu automaticky, jestliže se nepodřídíte jejím podmínkám, omezením, pravidlům a veřejným vyhláškám Administrátorů, nebo pokud z vaší strany dojde k porušení smluvních podmínek zde obsažených. V takovém případě není Poskytovatel licence povinen vracet vám jakákoli plnění.

10. Rozhodné právo

10.1. Tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a/nebo těchto VOP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.

11. Ochranná známka

11.1. Autorská práva k Aplikaci vlastní Zdeněk Pletka. Všechna práva vyhrazena. Ochranná známka "Dark Elf" je chráněna patentově.

12. Účinnost

12.1. Tyto VOP a ZOS nabývají platnosti a účinnosti dne 25.5.2018.